Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR MAJNUMRET 2017

ETT LUGNANDE
räntebesked har hr sparbanksdirektör Jules Vedbom lämnat i det senaste veckobrevet till kunderna. Någon höjning av räntan å bolånen kommer absolut inte att ske förrän sparbankens styrelse finner det lämpligt med hänsyn till konjunkturen, prisutvecklingen å fastighetsmarknaden och bankens konkurrensutsatta marknadssituation, skriver hr Vedbom.

LÄSPEAKADEMIENS
 ordbok definierar ”förbud” som en person utsänd från paketleveransföretag med uppgift att i förväg kontrollera om mottagaren är hemma.

RELIGIÖSA
symboler å jobbet kan numera, enl. en dom från EU-domstolen, förbjudas av arbetsgivaren. Hr kyrkoherde H. Boklund hoppas, m. anl. härav, att han slipper predika iförd slips och kostym, men dessbättre har han hittills inte hört någonting om, att Sv. Kyrkan skulle ha några planer å att förbjuda prästkrage.

GRÖNKÖPINGS
Pensionärsorganisation vill nu tillämpa utomparlamentariska metoder och satsar på s.k. ”senil ohörsamhet”. Man byter också namn på friskvårdsverksamheten från ”Friskis & svettis” till ”Fuskis & schottis”.

I EN SKRIFT
publicerad av Grönköpings kennelklubb riktad till nyblivna hundägare framgår det bl.a., att man skall träna valpen genom att utlägga tidningar å golvet, men aldrig bestraffa valpen, ifall olyckor skulle förekomma, utan istället personligen visa huru det skall gå till.

FELMARGINALEN
har under de senaste opinionsundersökningarna ömsom gått ned, ömsom åt andra hållet, heter det i ett pressmeddelande från opinionsinstitutet GRÖFO. Dock, åpekar institutet, ligger dessa förändringar helt och fullt inom felmarginalen, varför man bör bortse från desamma.

FÖRSOMMARENS
riksomfattande kvinnokonferens kommer traditionsenligt att avhållas å Gökmassivets konferenscentrum. Frkn Agneta Palmodin, konferensvärdinna därstädes och kommunikatös, har meddelat, att ett rekordstort antal kvinnoorganisationer har anmält sitt deltagande. Riksorganisationen för kvinnans totala frigörelse (RKTF) ville dock inte binda sig, och organisationen ”Kvinnor kan” var inbjuden, men den kunde inte.Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.