Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

SKATTEKONTORETS HEMLIGA VAPEN:

Hund vädrar taxeringsförbrytare

Karolina belönas efter lyckat nosande å skattekontorets hundgård!

I år ha Grönköpings deklaranter all anledning att hålla sig till sanningen och inte försöka dölja ens den mest lönnliga inkomst! Har nämligen polishunden Karolina inlett en ny karriär som skattehund. Karolina är nu placerad vid härvarande skattekontor med byrådirektörs namn, heder och värdighet. Dock har vederbörande visat sig vara en veritabel rättshaverist.

Polishunden Karolina, hr polis Paulus Bergströms trogne medarbetare, har i många år varit en kär syn för (de flesta) Grönköpingsbor när de båda träget arbetat för ordningens upprätthållande. Och även som bomb- & knarkhund har Karolina tillvunnit sig respekt, till och med i stadens v. m. k. no go-zoner.

Numera kan dock f. d. p-hunden Karolina åträffas tillsammans med sin nya husse, hr skattechefen Elon Ramstedt, när de båda rasta varandra i Rådhusparken inför en ansträngande taxeringsdag. När GV:s utsände underhåller sig med denna fiskala insatsstyrka, inträffar dock det pinsamma, att skattehunden Karolina utbrister i ett våldsamt skällande och ryckande i kopplet, just när hr fabrikör Petrus Gårdlund uti Snickeri-F:a Gårdlund och Söner råkar gå förbi. Hr sk.chefen Ramstedt lyckas dock få tyst å hunden och ber sin Gilles-broder så mycket om ursäkt – har näml. Karolina ännu ej lärt sig att göra en samlad bedömning, som termen lyder.

Normalt arbetar dock skattehunden Karolina mera diskret. En typisk arbetsdag inleds med att en biträdande skattechef lägger ut alla inkomna deklarationer i skattekontorets hundgård. Så får Karolina med sitt excellenta väderkorn nosa å dem alla, och genast förnimmer hon en även aldrig så omärklig kroppsodör av nervositet eller allmän ohederlighet från den deklarant, som avvikit från sanningens smala väg.

Och skulle Karolina ha vädrat något grövre undanhållande av skatt – som härförleden, när deklarationen från en känd, lokal riskkapitalist blivit vittrad –   kan reaktionen bli våldsam: rest ragg, hotfullt ståndskall och argsint tuggande å deklarationshandlingarna. I det aktuella fallet blev deklarationen så söndertuggad att den inte kunde läggas till grund för taxering, varför skönstaxering fick tillgripas.

Hund begraven!
Tyvärr har dock skattehund Karolinas lysande bana å skatterättens område nu kommit till vägs ände. Har nämligen Karolina visat sig vara alltför nitisk, med överreaktion – som syftar till grova böter –  där en enkel rättelse hade varit tillfyllest. Ex.vis när vildsint ståndskall avgavs vid hr polis Paulus Bergströms deklaration, där förmån av fria bullar ej hade tagits upp; bullarna hade bakats av fru polissyster Beata Bergström, avsedda att utbjudas till personer i häktet, och hade avdrag för havda mjölkostnader yrkats. -En sådan rättshaverist till hund kunna vi inte ha i vår tjänst, det äventyrar skatteväsendets goda namn och rykte, förklarar hr skattechefen Elon Ramstedt.

Så f. d. skattehund Karolina har nu avskedats från sin tjänst vid skattekontoret, och kan därmed åter ses som vanlig, enkel polishund vid den patrullerande hr polis Paulus Bergströms sida.