Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

MILITÄRT FÖRSVAR ÖVERFLÖDIGT

Vi är redan skyddade!’’

Pansarfordon får endast rycka fram å markerade leder!

Då Fältjägarcorpsen härförleden ville återöppna Brylunda skjutfält, vilket avvecklades efter att den eviga freden inträdde efter Sovjetunionens upplösning 1991, stötte detta som bekant å problem. Nytt miljötillstånd erfordrades, krävde flerårig utredning och var ingalunda självklart att erhålla. Nu föreslår frkn Ada A:son Susegård (MP) att vår kommun borde använda miljölagstiftningen som värn mot främmande, fientlig aktivitet.

Sålunda kan enligt frkn S. (MP) ex.vis stridsvagnar och andra pansarfordon till en början helt förbjudas under den säsong, då dubbdäck är förbjudna. Bandvagnar sliter å vägbeläggningen och river upp en mängd skadliga partiklar ur gatans asfalt. Dessutom är såvitt framgår av aktuella journalfilmer de ryska stridsvagnarna försedda med närmast obefintlig avgasrening, saknar antagligen helt katalysatorer och kör å bränsle som inte omfattas av reduktionsplikten, varför de kan åläggas omedelbart körförbud vid rikets gräns.

Äganderätt gäller ej!
Det är till yttermera visso helt förbjudet att köra med terrängfordon i naturen utanför särskilt markerade leder, även om man skulle anse sig äga marken i fråga. Framryckning i skogsterräng kan dessutom störa därstädes boende bofinkar och kräver ingående artinventering innan eventuella företag påbörjas.

Exploderande bomber kan å goda grunder misstänkas påverka grundvattenförsörjningen och Länsstyrelsens miljöenhet kan kräva ingående och troligen flerårig utredning innan någon som helst aktivitet kan medges. Motsvarande gäller fientligt stridsflyg, vars bullernivå kan väntas vida överskrida gällande normer för icke-hälsoskadlig verksamhet.

– Om vi bara klargör för eventuella hugade invasionsmakter (Ryssen) vad lagen säger kan vi fortsätta leva tryggt och alliansfritt, oavsett vad NATO-ivrarna kan hitta på för konstlade hotbilder, säger frkn Susegård övertygande.