Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

PLÖTSLIGT K-NSBYTE I RÅDSTURÄTTEN

Är hr f.f. P. Hildor eller Hilda?

Hr f. förrädaren kom tillbaka i andra kläder efter en paus i rätten.

Ett synnerligen överraskande s.k. intermezzo (mellanakt) tilldrog sig häromdagen i stadens rådsturätt, då den tilltalade hr f. förrädaren Hildor Peterzohn förklarade sig ha övergått till kvinnligt k-n och i fortsättningen ville tilltalas som Hilda.

Hr f.f. P. stod inför skranket, anklagad för dels olovlig rusdrycksförsäljning, dels vilseledande marknadsföring, i det att han salufört en blandning av lingondricka och hemframställt br-nnv-n under namnet HP Rödtjut, därmed föregivande, att produkten vore att betrakta som v-n.

Hr advokat D. Beaumaré, som företrädde den tilltalade (d.v.s. hr P.), hävdade att hans klient som vanligt var helt oskyldig, emedan drycken i fråga finge betraktas som en hart när alk-h-lfri läskedryck. Som vittne framträdde hr bataljonsveterinär O. Åkerström, stadens ledande v-nexpert, och framförde som sin mening, att det vore tveksamt, om HP Rödtjut ö.h.t. skulle karaktäriseras som dryck eller om det vore fråga om ett desinfektionsmedel.

Ytterligare vittnen åberopades som intygade, att de icke hade känt några nämnvärda effekter av inmundigandet av blandningen i fråga, vilket i och för sig hade varit önskvärt. Häremot företedde hr åklagaren laboratorieutlåtanden från hr stadsdr A.T. Salvén som utvisade åtminstone v-nösa promillar, något varierande från butelj till butelj.

Inga råa busar!
När rätten var i färd med att avsluta förhandlingarna, begärde hr f.f. P. helt överraskande ordet och meddelade, att han numera ville betraktas som dam (fru Hilda Peterzohn), varför han, i händelse av fällande dom, icke ville sitta å ett manligt fängelse i sällskap med råa busar som förde ett otuktigt språk och kanske t.o.m. skulle nypa honom i h-ck-n. En anstalt för varmhjärtade och sedliga kvinnor skulle däremot både hindra dylika övergrepp och i hög grad bidraga till Hildas rehabilitering.
Icke blott rättens ordf., hr borgmästare Mårten Sjökvist, utan även ombudet hr adv. Beaumaré, föreföll något förbluffade över detta s.m.s. utspel, men hr adv. B. fanns sig raskt och instämde vältaligt i klientens begäran. Hr borgm. S. samlade också anletsdragen och meddelade helt kort, att åföljdsfrågan skulle upptagas i domen, vilken meddelas om fjorton dagar.