Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

VÄXTHUSGASER I HISTORISK BELYSNING

Föredrag av hr trädgårdsmästare Hilbert Florin å Grönköpings Gille

Hr Florin mitt bland växthusgaserna

Ärade åhörare!
I likhet med flertalet medborgare, icke minst alla Läspeskolans ideellt skolkande elever, har jag tagit djupt intryck av vetenskapens rön, att växthusgaserna ligger bakom den globala uppvärmningen.

Dock har jag förundrats över sammanhanget och över sagda gasers upphov. Själv har jag ju i min handelsträdgård ett flertal växthus och kände mig ha en moralisk skyldighet att mer noga sätta mig in i sambanden. På vilket sätt kan gaserna komma ut i atmosfären, och har de någon märkbar inverkan på själva väderleken?

Alla växthus är försedda med en eller flera luckor på taket, genom vilka gaser kan slippa ut i atmosfären. Ett noggrant studium av dessas beteende avslöjade, att då luckorna stod öppna, var vädret riktigt varmt. Ju mer vidöppna luckor, desto större utsläpp av växthusgaser och desto varmare dag. Sambandet föreföll alltså klart, men gällde detta även under kyligare förhållanden?

Övertygande bevis!
Senare på året, närmare bestämt i november, upprepade jag sålunda mina observationer. Luckorna förblev då stängda större delen av dygnet, gaserna kvarstannade därför inomhus och mycket riktigt – nattfrost tillstötte och med tiden även snö och is i terrängen!

Växthusgasernas roll för vädret föreföll mig nu övertygande bevisad. Detta ledde mig till att även fundera över den långsiktiga klimattrenden med global uppvärmning. Omsider kom jag fram till den vetenskapliga förklaringen.

I den förindustriella tiden fanns inte så många växthus. Några få orangerier i anslutning till slott och herrgårdar kan inte ha alstrat så mycket växthusgaser, men på senare år har växthusodlandet fullkomligt blomstrat över stora delar av jorden.

Naturlig balans!
Hur kommer det då att gå på längre sikt? Min egen övertygelse är att ett allmänt varmare klimat kommer att minska behovet av odling i växthus, varför dessa efterhand kommer att minska i talrikhet och arealomfattning. Då sjunker också den totala mängden växthusgaser, varvid balansen återställes m.e.m. av sig själv. Se där, hur underbart välordnad naturen är!