Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

KONSTKUPP VID AUKTION

Konstmålare förstör eget verk!

Den utropade tavlan före förstörelsen

Vid den senaste auktionen å Grönköpings auktionskammare inträffade ett s.k. intermezzo (happening) som i hög grad överraskade de tillstädeskomna,  men som sedermera fick sin helt naturliga förklaring.

Det var åtskilliga invånare i staden som kommit till auktionskammaren för att bevista evenemanget, där åtskilliga föremål skulle gå under klubban, vilken för övrigt svingades av hr sparbanksdirektören Jules Vedbom, som torde vara mer än välmeriterad för uppgiften, i kraft  av hans mångåriga erfarenhet från golfbanan i Knisslinge.

Ett av objekten som utropades var en tavla målad av ingen mindre än hr konstmålare Malte Janzzon, men detta oaktat var det endast en person som budade å konstverket, nämligen hr trädgårdsmästare Hilbert Florin, som således lyckades ropa in det till ett mycket facilt pris (en tvåkrona).

Så snart affären klubbats igenom, rusade plötsligt hr konstmålare J. fram till tavlan, varefter han klippte sönder densamma med en medbringad sax, något som väckte stor bestörtning bland åskådarna, vilka långa i ansiktet bevittnade intermezzot, som de först trodde ha föranletts av att hr J. drabbats av någon hastigt iråkad sjukdom.

– Så var alls icke fallet, enär jag mår alldeles utmärkt! berättade hr J. efteråt för Veckobladets utsände.

Välplanerat!
– Det hela var i själva verket synnerligen välplanerat, och har sin upprinnelse i det faktum, att de tavlor jag gjort under senare tid ej givit mig tillnärmelsevis så stor uppmärksamhet som jag tvivelsutan förtjänat. Därför tog jag till  detta nya spektakulära konstgrepp för att väcka allmänhetens intresse för mitt konstnärskap, med förhoppningen, att mina verk torde komma att betinga ett högre utropspris framgent.

Hr Florin berättade vid förfrågan, att han uteslutande varit ute efter den tjocka ramen som omgav verket, då denna torde gå att använda vid byggandet av en ny drivbänk till växthuset, så någon allvarlig skada torde ej vara skedd.