Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

ENERGIFRÅGAN SNART LÖST

EU-toppmöte väntar i Grönköping!

Nu är det slut å gemena skämt om Statens Järnvägar!

Sverige som ordförandeland för EU följa nu en rad viktiga möten runt om i landet för att behandla frågor av vikt för unionen. Ett särskilt viktigt möte – GreenJoke 23 – skall hållas i Grönköping för att utforma gemensamma regler för humorbranschen, ett hittills oreglerat område där mindre korrekt men även sjuk humor fått grassera. GV kan dock räkna med generösa dispenser.

Ordförande för GreenJoke 23 blir Grönköpings ledande humorist och witzmakare, hr postmästare Pontus Brunander, som redan besökt regeringen i Kgl. huvudstaden för att diskutera riktlinjer för fortsatt skämtande inom unionen.
-Humor är en alldeles för allvarlig sak för att få passera oreglerad, säger en för dagen onaturligt gravallvarlig hr p.m. Brunander, som nu kommer att verka för en enhetlig humorstandard – ex.vis skall vad som är roligt i Bulgarien också vara roligt på Irland. Witzarna skola alltså fritt kunna röra sig å den inre marknaden, den s. k. femte friheten.

-Vidare måste all humor stå å gemensam värdegrund, där såväl genus- som normtänkande skall ingå. Tänk bara hur fel det kan bli när ex.vis göteborgare berätta roliga/kränkande historier om stockholmare. Nej, endast stockholmare böra få berätta historier om stockholmare, göteborgarna få hålla sig till sina platta historier om Kålle och Åda och sådant, säger hr postmästare Brunander.

Lyteskomik olaglig?
-Ett särskilt bekymmer erbjuder den s.k. lyteskomiken, som nu sysselsätter domstolar över hela EU, framhåller hr ordföranden Pontus Brunander. Skall man få framföra ”roliga” historier, där poängen bygger på ex.vis övervikt, något som vi starkt ifrågasatte vid mina konsultationer i Regeringskansliet. Det må så vara att flertalet av mina egna traditionella witzar ha v.m.k. tjockisar som bärande element, fortsätter en lätt skamsen hr p.m. Brunander, som hädanefter kommer att undvika ”tj-ordet” för att i stället nyttja ”korpulent” eller ”rundnätt”. Men helst böra andra egenskaper användas såsom ”rödhårig” eller möjligen ”skelögd”. Historier baserade på underbegåvning skola dock alltid vara förbjudna.

Skämtbyrå i Bryssel!
Hur som helst förväntas GreenJoke 23 leda fram till ännu en EU-förordning. Denna blir den legala grunden för en ny EU-kommissionär – ex.vis hr postmästare Pontus Brunander själv – som skall förestå en skämtbyrå nere i Bryssel med humorexperter från alla EU:s medlemsländer. Denna skall tillse att alla roliga historier, som berättas inför en församling på minst 12 personer, bosatta inom EU, hålla en minsta humoristisk nivå – dåliga skämt äro ett hot mot Unionen. Det ska också tillses att humoryttringarna inte kränka vissa preciserade, fridlysta kategorier såsom politiker eller medlemmar av ett enskilt EU-land. -Norgehistorier kunna vi alltså njuta av även framgent, medan Finlandshistorier tyvärr komma att kriminaliseras, exemplifierar hr witzmakare Brunander.

Vidare skola förhandsgodkännanden av skämt kunna erhållas – ev. efter utmönstring av stötande inslag – liksom dispens ges i ömmande fall, berättar ordföranden, hr postmästare Pontus Brunander, som även garanterar generösa dispenser för GV.