Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

GRÖNKÖPING SÖKER VÄRLDSARV

Frkn Liljedotterföreslagen som sådant!

Nytt världsarv, fröken S. Liljedotter

Hembygdsföreningen beslutade vid sitt senaste sammanträde att man till Unesco skulle föreslå, att det vore å tiden, att den här kommunen (Grönköping) begåvades med ett eget världskulturarv.

Därefter vidtog en diskussion om vad i staden m.o. somkunde lämpa sig bäst för en sådan utmärkelse. Hr grundrektor Ludvig Hagwaldansåg för sin del, att ruinen efter det medeltida Haltehus vore mest lämpad förändamålet.

Mot detta invändes dock, att ruinen trol. är alldelesför obetydlig, eftersom numera endast själva grundstenarna återstår avdensamma. Dessa är dessutom helt övervuxna av gräs, enär kommunensmotorgräsklippare trol. skulle riskera att skadas, om man försökte klippa gräsetalltför nära dessa stenar.

Båt ej lämplig!
Hr ångbåtskapten Alfons Göransson föreslog därefter,att ångfartyget S/S Grönköping I vore en lämplig kandidat, tämligen till årensom hon börjar bliva. Kommunens turistchef, hr res.löjtn. Napoleon (”Nappe”) Johnson,invände emellertid, att detta sannolikt inte skulle ha en maximalt gynnsameffekt å turismen, då båten (till följd av Grönköpingsåns återkommandeisbeläggning) normalt endast är i drift samt tillgänglig under halva året.

Sedan flera ytterligare förslag hade diskuterats samtförkastats, enades mötet till slut om att föreslå, att man till världskulturarvutser stadens äldsta (frkn Sophie Liljedotter). Frkn L. lär ha givit sittbifall till nomineringen, förutsatt att man inte avslöjar hennes exakta ålder.

Veckobladet välkomnar Hembygdsföreningens initiativ.Helst borde, som tidigare hävdats i tidningens spalter, hela staden förklarassom världskulturarv å gr. av att densamma genom sin genomsnittlighet är synnerligenrepresentativ och torde passa väl på Unescos välkända julkort.