Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

GRÖNKÖPING SÖKER VÄRLDSARV

Frkn Liljedotterföreslagen som sådant!

Nytt världsarv, fröken S. Liljedotter

Hembygdsföreningen beslutade vid sitt senaste sammanträde att man till Unesco skulle föreslå, att det vore å tiden, att den här kommunen (Grönköping) begåvades med ett eget världskulturarv.

Därefter vidtog en diskussion om vad i staden m.o. somkunde lämpa sig bäst för en sådan utmärkelse. Hr grundrektor Ludvig Hagwaldansåg för sin del, att ruinen efter det medeltida Haltehus vore mest lämpad förändamålet.

Mot detta invändes dock, att ruinen trol. är alldeles för obetydlig, eftersom numera endast själva grundstenarna återstår av densamma. Dessa är dessutom helt övervuxna av gräs, enär kommunens motorgräsklippare trol. skulle riskera att skadas, om man försökte klippa gräset alltför nära dessa stenar.

Båt ej lämplig!
Hr ångbåtskapten Alfons Göransson föreslog därefter,att ångfartyget S/S Grönköping I vore en lämplig kandidat, tämligen till åren som hon börjar bliva. Kommunens turistchef, hr res.löjtn. Napoleon (”Nappe”) Johnson,invände emellertid, att detta sannolikt inte skulle ha en maximalt gynnsam effekt å turismen, då båten (till följd av Grönköpingsåns återkommande isbeläggning) normalt endast är i drift samt tillgänglig under halva året.

Sedan flera ytterligare förslag hade diskuterats samt förkastats, enades mötet till slut om att föreslå, att man till världskulturarv utser stadens äldsta (frkn Sophie Liljedotter). Frkn L. lär ha givit sitt bifall till nomineringen, förutsatt att man inte avslöjar hennes exakta ålder.

Veckobladet välkomnar Hembygdsföreningens initiativ.Helst borde, som tidigare hävdats i tidningens spalter, hela staden förklaras som världskulturarv å gr. av att densamma genom sin genomsnittlighet är synnerligen representativ och torde passa väl på Unescos välkända julkort.