Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Hilbert Florin

Trädgårdsmästare & fritidspolitiker

Redan så tidigt som 1973 inledde hr Hilbert Florin sin karriär som handelsträdgårdsmästare i Grönköping. I denna gärning visade han stor framsynthet genom låta ett ekologiskt synsätt genomsyra odlingen och gödslingen  av tomater, smågurkor, fänkål etcetera, vilket också kom till uttryck i att han eftersträvade ekonomisk lönsamhet utan överdrivet vinstintresse.

Tämligen snart gjorde han sig även ett namn å det lokalpolitiska spelfältet genom att plädera för att ett miljögrönt tänkande bör prägla alla politiska beslut och dito åtgärdspaket. Inledningsvis får alltså hr Florin betecknas som miljöpartist och han invaldes också som sådan i kommunfullmäktige. Ganska snart sökte han en friare roll än den strikt partipolitiska och började kalla sig fritids- och lekmannapolitiker med tonvikt å fri. Därvid ådrog han sig det måhända inte helt vänlighetsbaserade epitetet frilandspolitiker från svikna partikamrater och andra politiska motståndare. Dock har hr Florin å sistone titulerat sig frilanspolitiker för att i någon mån s.a.s. avväpna sina belackare.

En tidig höjdpunkt i den kommunpolitiska karriären inträffade i mitten av 1990-talet, då han i en stort uppslagen debattartikel i Veckobladets lokalupplaga kraftfullt pekade å behovet av klokare, mer hållbarhetsetiska, lönsammare och allmänt mer kompetenta beslut i kommunen.

Jordnära visionär!
Under hela sin politiska gärning har hr Florin stött sig å de jordnära erfarenheterna som trädgårdsmästare och ofta använt sig av metaforer (bildmässiga ordformuleringar) i sin argumentation, exempelvis ”Ett politiskt förslag måste liksom kålroten vattnas och gödslas, innan det kan växa till sig och skördas som fullmoget kommunfullmäktigebeslut” eller ”Samhällets uppgift är att se till att den näringspolitiska jordmånen kan bära frukt i alla väder”..
Stundom har hr F. åsikter av mer visionärt högtflygande slag, som har spelat utefter hela den politiska färgskalan, även om det gröna allt som oftast varit mest genomskinligt. Särskilt i näringspolitiska frågor har han med emfas (välvalda kraftord) försvarat vinstfrihet, entreprenörsanda och alla  projekt som syftat till att förbättra det mesta för de flesta.  Ett minnesvärt framgångsexempel är att han å 1990-talet övertygade fullmäktige om att förbjuda överdriven inflation å allmänna platser i kommunen med omnejd – såsom butikslokaler och andra försäljningsställen för varor och tjänster.

Röstvinnande!
Sin omvittnade talang att analysera opinions- och åsiktsläget bland vanliga väljare har hr F. särskilt använt, då han under de gångna valåren har givit partierna goda råd om vad som kan attrahera de röstberättigade. År 2014 rådde han partierna att lyfta fram gamla beprövade och hederligt ideologiska värdebegrepp som Allt bättre för alla, Lägre skatter – högre välfärd och Miljö- och klimatvänlighet framför allt. Inget talar emot att denna insiktsfulla rådgivning kommer att vara giltig även under kommande valår.

Framhållas bör också, att den mestadels hårt arbetande frilanspolitikern har en tydligt humoristisk ådra bland sina karaktärsegenskaper, vilket blev särskilt uppenbart då han för ett par säsonger sedan höll en intensivkurs i buskplantering i regi av Folkliga Bildningsfrämjandet. Kursen utannonserades nämligen under den lockande rubriken  Snygg häck till semestersolbadandet!
Privat är hr Florin, enligt nära nog samstämmiga uppgifter, en rejäl och trevlig karl. Till hans fritidsintressen – förutom den närodlade politiken – hör att samla på vindkraftsvisioner och baka ekologiska struvor.