Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Viking Helmersson

Informationssekreterare

I en allt mer komplicerad och svåröverblickbar värld är varje organisation – offentlig lika väl som företagsprivat – beroende av att såväl den interna som externa informationen fungerar effektivt och oklanderligt. Förutseende nog insåg Grönköping detta redan år 1974 och anställde hr Viking Helmersson å den nyinrättade tjänsten som informationssekreterare.

Allt sedan dess har hr Helmersson hängivet ägnat sin informationsteknologiska kompetens åt att upplysa politiker, tjänstemän och den riktlinjebehövande allmänheten om vilka beslut som har fattats å högsta kommunala nivå. Som alla administrativt kunniga torde känna till, kräver varje sådant beslut, att klargörande tillämpningsförordningar och regelsamlingar formuleras och distribueras.

Talangfull mångsidighet!
Enligt s.g.s. helt objektiva bedömningar är det å detta beslutsförklarande område som hr Helmersson under alla år har uppvisat en sällsynt talang. Tillsammans med en oöverträffad ambition har följden blivit att den stadskommunala informationen i form av promemorior, foldrar, pressutskick och allmänna skrivelser väckt allmän beundran i vida kretsar.

Främst är det mångsidigheten som har framhållits, men även de tydlighetspedagogiska intentionerna har lyfts fram som ett föredöme. Ingen kan som hr Helmersson beskriva komplexa problemområden å ett sådant sätt att utökad fullständighet knappast behöver efterlysas.

Många blanketter!
Inte minst har informationsavdelningens omfattande utgivning av blanketter i syfte att minska den kommunala byråkratin uppmärksammats. Ett tidigt steg i denna riktning togs redan 1985, då regeln om att inga onödiga regler får införas avskaffades – med motiveringen att denna var så självklar, att den s.a.s. upphävde sig själv.

Under senare år har, som bekant, allt mer av den information som driver samhällsmaskineriet framåt förmedlats till mottagarna via det elektroniska Internätet. Ehuru ständigt öppen för informationstekniska innovationer har dock hr H. prioriterat pappersburen kommunikation och motiverat detta med att ett ord fäst å papper äger större trovärdighetstyngd än tio dylika utsända å det icke sällan tämligen faktaresistenta nätet.

Kvinnan bakom en del!
Redan som nytillträdd informationssekreterare hade hr H. det goda omdömet att omge sig med kompetenta medarbetare. Främst bland dessa måste fru informationsassistenten Eva-Lena Helmersson nämnas. Som personlig assistent till sin chef och make har fru H. utgjort ett ovärderligt stöd för denne. Inte minst har hon vid ett flertal tillfällen förtjänstfullt medverkat till att konkret förklara den egentliga innebörden av utsända informationsmeddelanden.

Giftermålet med makan har givit hr H. ställningen som måg till hr stadsrådet Joel Eriksson (S), vilket avsevärt underlättat samarbetet mellan den högsta politiska ledningen och informationsavdelningen.

I familjen Helmersson finns även barnen Valle och Veronika, vilka tycks ha ärvt faderns formuleringsfärdighet och redan i mellanstadiet börjat blogga om vikten av att lärarna visar större förståelse för elevernas synpunkter och önskemål. Familjen bor i ett välskött radhus med en synnerligen välordnad trädgårdstäppa i närförorten Vimmelberga.

Föregångkommun!
Hr Helmerssons informationskompetens har medfört att han periodvis även innehaft posterna som kommunens personalchef och turismstrateg. Det torde alltså icke vara för mycket sagt om vi konstaterar att Grönköpings goda rykte som föregångskommun och informationsrelaterad förebild i svåröverskådlig omfattning bygger på hans mångåriga insatser som förmedlare av allt vad kommunala tjänstemänniskor och övriga kommuninnevånare behöver veta för att samhället ständigt skall te sig begripligt och dess framtid hägrande.