Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

STADENS STATYER NAGELFARNA

Grönt ljus för Erik Läspe & Halte!

Måttlös beundran av Gökstenen är nu otillbörligt!

Under sommaren har en av stadsfullmäktige tillsatt kommitté genomgått stadens statyer i akt och mening att försäkra oss om att inga inkorrekta män eller kvinnor står uppställda i den offentliga miljön, där de kan orsaka förargelse eller råka ut för skadegörelse.

Vid en exklusiv intervju för Veckobladet redovisar kommitténs ordförande hr grundrektor Ludvig Hagwald, tillika vår främste forntidskännare, resultatet av arbetet.

– Främst har vi givetvis inriktat oss på frågan, huruvida hr konung Erik Läspe & Haltes staty skulle kunna stå kvar på Stora torget, och jag känner mig helt trygg med vår bedömning, att majestätet icke behöver tagas bort. Vi har vi icke kunnat finna något ofördelaktigt om densamme; han synes icke ha uträttat någonting ö.h.t., utom att han grundade Grönköping, vilket givetvis var en lovvärd handling, säger hr H, inledningsvis.

Birger Jarl boven!
– Vad som ev. kan ha inträffat under hans regeringstid i form av krig, förhöjdare skatter o. dyl. får helt tillskrivas hr Birger Jarl, som ju var den som bestämde i realiteten. Vi har också tagit hänsyn till att kung Erik hade en mycket tråkig barndom, i det att han, som bekant, blev fördriven och tvangs tillbringa många år hos sin morfar i Danmark. Enär ingen i statykommittén vare sig läspar eller haltar, kan vi även på rent identitetspolitiska grunder icke å något sätt uttala oss kritiskt om monarken.

Trälägare!
– Däremot, säger hr H. med en bekymrad rynka mellan ögonbrynen, rekommenderar vi, att den bekanta Gökstenen bortflyttas från Gökmassivets konferenscentrum och i stället inställes i ett låst rum på Hembygdsmuseet. Även om vi inte vet, vem som lät hugga stenen någon gång i hedenhös, var det otvivelaktigt en rik storman, och sådana brukade vid denna tid ha trälar. Att å något sätt hugfästa (lajka) en slavägare, huru anonym han än må vara, är självfallet otänkbart. Lämpligen ersätts Gökstenen med en välformad byst av drottning Katarina Sunesdotter, hr Eriks fromma maka.
– Minnesmärket över hr bollspelaren ”Snathan” Grönstedt utanför Läspe Arena är ju icke populärt bland alla GISK:s supportrar å gr. av att densamme sedan länge spelar i Skövde, men frånsett detta har vi inte kunnat finna något rent allmänt anstötligt hos hr ”Snathan”, varför statyn får stå kvar till dess den avlägsnas å rent privat initiativ, vilket icke torde dröja länge, att döma av allt klotter, sågmärken m.m., avslutar hr Hagwald.