Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

STADSRÅD (S) EFTER GRANNBESÖK:

Skövde är en helsjyst stad!

Relationerna mellan Grönköping och Skövde har en tid varit v.m.k. frostiga, men sedan hr stadsrådet Joel Eriksson (S) nyligen besökt grannstaden, synes det hela ha klarat upp sig å en vänskaplig bog, tack vare hr stadsrådets diplomatiska talanger.

En viss rivalitet mellan Grönköping och Skövde (liksom i förhållande till Hjo) är naturlig, då båda metropolerna givetvis vill vara den främsta i regionen, men misstämningen mellan städerna har å sistone gått så långt, att man från Skövdes sida hotat med att icke låta tågen från Grönköping anlöpa Skövde Central. Detta skulle ha medfört en besvärande isolering från omvärlden, främst givetvis sett från Skövdes horisont, men även i viss mån från vår egen, särskilt om ett dylikt förbud skulle ha utsträckts även till bustrafiken.

I det rådande läget fann hr str. E. det bäst att i egen hög person åka till Skövde för att hos stadens makthavare understryka Grönköpingsbornas önskan om ett gott samarbete och betyga sin högaktning för Skövde. Hr E. fick bl.a. tillfälle att nedlägga en krans (från hr H. Florins välkända trädgårdsmästeri) vid centralstationen och företaga en rundtur bland stadens me
st bemärkta sevärdheter, innan dagen avslutades med en bankett.
Näringsförbud?
Ett skäl till irritation från Skövdes sida är, att man därstädes misstänker, att hr f. förrädaren Hildor Peterzohn bedriver skumma affärer med hjälp av ett i staden inregistrerat brevlådeföretag vid namn Hildor Peterzohns Kommers & Kredit (HPKK), samtidigt som han s.a.s. sticker sig undan lagens långa armar i Grönköping.

Huruvida hr f.f. P. kommer att få näringsförbud är i pressläggningsögonblicket oklart, men hr str. E. synes under alla omständigheter ha utfäst sig att hålla hr P. under skärpt tillsyn och inskrida mot allt som kan strida mot Skövdes intressen

Å GV:s fråga säger hr str. Eriksson (S) med övertygelse: Skövde är utan tvivel en helsjyst stad, och det har jag alltid tyckt!